25 Ekim 2011 Salı

Genel MüdürVekili Kadir UYANIK ve Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin ÖZDEN'i vediğer Kurum yöneticiler ziyaret ettiler*www.enerjibirsenkirikkale.org* *" Dürüst ve İlkeli Sendikacılık "*Enerji Bir Sen Kırıkkale Şube Başkanı Cebrail İBİŞ, MühendislerDerneği Başkanı Mehmet ŞENER, UMİDER Başkanı Abdullah GÖNBE veTeknikerler Birliği üyesi Çelebi VARLOĞLU ile birlikte Genel MüdürVekili Kadir UYANIK ve Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin ÖZDEN'i vediğer Kurum yöneticiler ziyaret ettiler. Ziyarette MKE Kurumunda 2011Yılı Yüksek Planlama Kurulu Kararlarının MKE Kurumunda Uygulanmasıkonusunda görüş alış verişinde bulunulmuştur. Enerji Bir Sen KırıkkaleŞube Başkanı İBİŞ , YPK kararının 8. maddesinde KİT YönetimKurullarına Ücretleri yeniden düzenleme yetkisi verdiğinibelirtmiştir. İbiş,YPK Kararında "Kamu iktisadi teşebbüsleri 399sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahilpozisyonlarda çalışan sözleşmeli personelin dahil olduğu gruba ait endüşük ve en yüksek temel ücret miktarları arasında kalınması kaydıyla,görevin niteliği ve önemi, görev yerinin özelliği, personelin eğitimdüzeyi ve hizmet süresi, görevde yükselme yönetmeliğine göre bir üstunvan grubuna ait ücret düzeyi gibi hususlar ile kuruluşun hiyerarşikyapısı ve mali imkanları dikkate alınarak ayarlama yapmaya ilgiliteşebbüs ve bağlı ortaklık yönetim kurulu yetkilidir." denmektedir.demiştir.MKE Kurumu Yöneticileride Kanunların kendilerine verdiği yetkiyisözleşmeli personelin dahil olduğu gruba ait en düşük ve en yüksektemel ücret miktarları arasında kalınması kaydıyla, görevin niteliğive önemi, görev yerinin özelliği, personelin eğitim düzeyi ve hizmetsüresi, görevde yükselme yönetmeliğine göre bir üst unvan grubuna aitücret düzeyi gibi hususlar ile kuruluşun hiyerarşik yapısı ve maliimkanları dikkate alınarak kullabileceklerini bunun içinde MKE KurumuYönetim kurulu yetkili olduğunu belirttiler.

23 Ekim 2011 Pazar

TOPLU SÖZLEŞME HAKKIMIZI BİRLİKTE KULLANALIM.


Gücümüzü üyemizden alıyoruz. Üyelerimizin sorunları çözmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu yıl ilk kez toplu sözleşme hakkımızı kullanacağız. Bu yüzden 515.000 üyesi ile Memur -Sen yetkili konfederasyon ve yetkili olduğu 7 hizmet kolundaki sendikaları ile memur hakları adına TARİH yazacaktır. Sorunların çözüleceği yer TOPLU SÖZLEŞME MASASIDIR. Masada görüşülmesini istediğimiz konuları bize iletin çözüme paydaş olalım. Katılımcı demokrasiyi hayata geçirelim.
İşçiler, toplu iş sözleşmesi sayesinde işçi sendikalarının eli güçlenmekte ve her yıl sözleşmelerde ciddi zam ve ikramiye elde etmektedirler. Hatta bu sebepledir ki ülkemizdeki birçok ilkokul mezunu kamu işçisi Üniversite mezunu memurdan daha fazla maaş almaktadır.
Anayasa değişikliğine kadar memurlar toplu sözleşme hakkından mahrum oldukları için kamu sendikalarının her hangi bir yetkisi ve etkisi bulunmamakta, dolayısıyla da zam konusunda hükümetler ne lütfederse memurlar da ona razı olmak zorunda kalmaktaydı ve bu sebeple de memurların maaşları her geçen gün düşmekte ve nihayet işçi maaşlarının gerisinde kalmaktaydı . Buna karşılık memur sendikaları Anayasanın 53. Madde gereği yalnızca hükümetle “Toplu Görüşme” yapmakta, yapılan toplu sözleşmede uzlaşma olsa da olmasa da Bakanlar Kurulunun insafına sunulmaktaydı. Nihai kararı Bakanlar Kurulu istediği gibi verdiği için de “Toplu Sözleşme” kâğıt üzerinden öteye geçmemekte anlamsız bir formalite olarak her yıl tekrarlanmaktaydı.
Anayasanın 53. maddesinin kenar başlığı “Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı” olarak değişmiştir.
Buna ilaveten en hayati değişikliği yapan aşağıdaki hükümleri yeni Anayasanın 53. maddesine eklemiştir. “Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir. Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir.”
Görüldüğü üzere daha önce işçilere tanınmış olan hakların aynısı memurlara da tanınmış durumdadır. Bu durum sendikaların elini güçlendirip toplu görüşmede istediklerini elde etme imkânı sunduğu gibi memur maaşlarının da hızla artmasına vesile olacaktır. Çünkü yukarıda belirtildiği gibi artık hükümetlerin lütfettikleri değil toplu sözleşme geçerlidir. Bir başka ifadeyle toplu sözleşme metni kesin hüküm ifade etmekte olup, hükümetin bu metin üzerinde değişiklik yapma hakkı yoktur. Dolayısıyla yukarıda da bahsettiğim gibi bu değişiklik tüm sendikaların yıllardan beri rüyasını gördükleri ama bir türlü gerçekleştirmeye muvaffak olamadıkları tarihi bir fırsattır.

2 Mayıs 2011 Pazartesi

MÜCADELEMİZ SÜRECEK


http://www.kirikkaledennehaber.com/kirikkale-gundemi/enerji-bir-sen-kirikkale-subesi.htmMÜCADELEMİZ SÜRECEK
Enerji Bir Sen Kırıkkale Şube Başkanı Cebrail İbiş, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada İbiş, sosyal adalet, eşitlik, bağımsızlık ve sendikal haklar için mücadele verdiklerini söyledi.
02.05.2011 - 8:47
Bu haber 118 defa okunmuştur.
EMEĞİN BAYRAMI
Konu hakkında İbiş “Bizler bu ülkenin işçileri, kamu emekçileri, meslek sahipleri, emeklileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, gençleri olarak, tüm dünya emekçileriyle birlikte 1 Mayıs alanlarında, emeğin bayramındayız. Barış için, özgürlük için, demokrasi için, saygın bir iş için, savaşsız bir dünyada sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yaraşır bir yaşam için birlikteyiz. Sosyal adalet, eşitlik, bağımsızlık ve Sendikal haklarımız için Mücadele veriyoruz” ifadelerini kullandı.


HAYKIRIŞ OLACAK
“Sosyal adalet, eşitlik, özgürlük ve demokrasi istiyoruz. Biz, özgürlükçü, eşitlikçi sivil demokratik bir anayasa ve yasalar için; inanç ve düşünce özgürlüğü için sesimizi yükseltiyor, özgürlükten, demokrasiden ve sosyal devletten vazgeçmeyeceğimizi bildiriyoruz. Bu ses ülkemizde ve Ortadoğu‘da emperyalist saldırganlığa karşı haykırış olacaktır. Bu ses Kapitalist sistemin yarattığı, ekolojik tahribata, açlığa, yoksulluğa, işsizliğe karşı emeğin haykırışı olacaktır” dedi.

6 Şubat 2011 Pazar

CHP İl Başkanlığına atanan Ziya KAVLAK’ı ziyaretEnerji Bir-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Cebrail İBİŞ ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Kırıkkale CHP İl Başkanlığına atanan Ziya KAVLAK’ı ziyaret ettiler Enerji Bir – Sen Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Cebrail İBİŞ konuşmasında demokrasinin olmazsa olmazı olan Siyasi partilerimiz ve sivil toplum örgütlerinin birlikte çalışması gerektiği üzerinde durdu.
CHP İl Başkanı Ziya KAVLAK Kapılarının Bütün Sivil Toplum örgütlerine açık olduğunu söyledi. Görüşmede Kamu çalışanlarının sorunlarının çözüm noktasında görüş alış verişinde bulunuldu.

MKE KURUMUNDA YETKİLİ SENDİKA UYUUUYOR MU?

Toplu Görüşmelerde sendikamızca gündeme getirilen ve Konfederasyonumuzca mutabakat altına alınan 80TL ( En yüksek devlet memuru maaşının %14’ü) ek ödeme YPK kararı henüz yayınlanmadan girişimlerimiz sonucu TTK ve TKİ’de verilmişti şimdi de EUAŞ Yönetim Kurulu kararınca avans olarak ödenmeye başlanmıştır.
Enerji Bir Sen’in Yetkili olduğumuz işyerlerinde Yönetim Kurulu Kararı ile Ek ödemeler Sözleşmeli personele ödenmektedir. MKE Kurumunda yetkili olan Diğer Sendika UYUYOR MU ? diye soruyoruz.
Enerji Bir Sen Genel Merkezi MKE Kurumuna Ek ödemelerin ödenmesiyle ilgili yazı göndermişlerdir. Gönderilen yazıda “ 5 Ocak 2011 tarih ve 27806 sayılı Resmi Gazetede 2011/1241 karar sayısıyla yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı gereği Kamu personel maaşlarının hesabına esas tutulan kat sayıların yeniden tespiti ve ilgili mevzuat uyarınca artırılması sözleşmeli personel ek ödemelerinin 14 puan artırılması istenmiştir.
Enerji Bir Sen Genel Merkezi ve Enerji Bir Sen Kırıkkale Şubesince Ek ödemelerin bir an önce ödenmesi için YPK ve MKE Kurumunda girişimlerimiz devam edecektir.

AK Parti Merkez ilçe Başkanlığına ziyaret


Enerji Bir-Sen Kırıkkale Şube Başkanı Cebrail İBİŞ ve beraberindeki Yönetim Kurulu Üyeleri Kırıkkale AK Parti Merkez ilçe Başkanlığına atanan Mustafa BABYİĞİT’i ziyaret ettiler Enerji Bir – Sen Sendikası Kırıkkale Şube Başkanı Cebrail İBİŞ konuşmasında sivil toplum örgütlerinin toplumun sigortası olduğunu belirtirken, sivil toplum örgütlerinin kamuda denge ve köprü vazifesi gördüklerini söyledi. Görüşmede Kamu çalışanlarının sorunlarının çözüm noktasında görüş alış verişinde bulunuldu.

Sözleşmeli personel 113 TL lik Aile yardımı alacak http://www.memurlarsitesi.net/haber/647/sozlesmeli-personele-aile-yardimi-odenecek-haberi.html.
Enerji Bir Sen Kırıkkale Şube Başkanı Cebrail İBİŞ torba yasayla ilgili bir açıklama yaptı. Toplu görüşme kazanımlarımızdan olan ve Torba Yasa içinde yer alan hizmet sözleşmelerinden damga vergisinin kaldırılması ile sözleşmeli personele aile yardımı ve sendikalı kamu çalışanına üç ayda bir toplu görüşme primi ödenmesi hakkındaki düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.Torba Yasa Tasarısı olarak bilinen Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının TBMM Genel Kurulunda Görüşmelerine devam ediliyor. Tasarının 5’inci bölümü de kabul edildi. Kabul edilen maddelerle çalışma yaşamında bazı haklar getirmektedir.
Kamu çalışanları özelinde kazanım olarak adlandırılabilecek yasal düzenlemeler;
Yabancı ülkede çalışmak için izin alan memurun eşine de aynı sürede aylıksız izin hakkı getirilmesi,
özürlülere esnek çalışma koşulları sağlanması,
Hamilelerin, gebeliğin yirmi dördüncü haftası ile doğumdan sonraki bir yıl süresince gece nöbeti ve gece vardiyasından muaf tutulması,
mazeret izin sürelerinin ve kapsamının arttırılması,
Doğum ve evlat edinme sonrası ücretsiz izin süresinin 2 yıla çıkarılması,
yurt dışı eğitimine bağlı izin süresinin eğitim boyunca sürmesi,
izinsiz il dışına çıkış,
toplu dilekçe ve müracaatların suç kapsamından çıkarılması,
disiplin cezalarına itiraz hakkı tanınması,
geçici görevlendirmenin 6 ayla ve mesleki nitelikle sınırlanması ile memurun muvafakatine bağlanması,
5 hizmet yılını tamamlayan memura, en fazla 2 defada kullanılmak üzere, toplam 1 yıla kadar aylıksız izin kullandırılabilecek.
Kabul edilen maddeyle başarılı olan memurlara verilen ödül miktarı da günün şartlarına göre yeniden düzenlenerek teşvik edici hale getiriliyor. Emekli yolluğunun 500 Liradan 750 Liraya çıkarılması,
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte 45 Türk Lirası toplu sözleşme primi ödenecek.
Sözleşmeli personel de memurlar gibi aile yardımından faydalanabilecek. Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, ödenek. Aile yardımı ödemesinde 2 çocuk sınırlaması kaldırıldı. Böylelikle Sözleşmeli personel 113 TL lik Aile yardımı alacak.
KİT’lerde 1 sayılı cetvele tabi Müdürlere en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının% 200’ünü geçmemek üzere Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek oran ve esaslar çerçevesinde ek tazminat ödenecek.
KİT Personeline sendikalı olma hakkının verilmesi şeklinde sıralananabilir.

www.memurlarsitesi.net/haber/647/sozlesmeli-personele-aile-yardimi-odenecek-haberi.html