5 Eylül 2008 Cuma

YÖNERGENİN İPTALİNİ İSTEDİK

MKE evi davalı kuruma bağlı bir sosyal tesis olmakla; ilgili tesisten salt mühendislerin istifade edebilecekleri yada diğer farklı unvan ve kadroda çalışan personele şartlı olarak istifade edebileceklerine dair düzenleme getiren ilgili değişiklik hükümlerinin hakkaniyete uygun olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Davalı kurum bünyesinde sözleşmeli personel, genel idare hizmetlerinde çalışanlar, sağlık hizmetleri sınıfında çalışanlar ve mühendisler dışında birçok teknik hizmetler sınıfında çalışan personel bulunmaktadır. Bu kadar çalışan arasında mühendis olarak çalışanları, diğer çalışanlardan ayrı tutmaya yönelik değişiklik getiren düzenlemeler eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi, çalışanlar arasında ayrımcılığa, huzursuzluğa sebebiyet verecek olup; çalışma barışı bozulacaktır. İş bu nedenle ilgili metinlerin iptali halinde, MKE evinden istifade edebileceklerle ilgili sınırlandırma kaldırılmış olacak ve ayrım ve şart koşulmaksızın kurum çalışanlarının istifadesine sunulacaktır.

ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINADAVACI :Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası’na (Enerji Bir Sen)

VEKİLİ : Av. Süleyman SALLI – GMK Bulvarı No:95/5
Maltepe/ANKARA Tel: 0 312 232 62 95-96

DAVALI : Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü – ANKARA

TEBLİĞ TARİHİ : 07.07.2008

KONU : Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesisler Yönergesinde; 04.07.2008 tarihli makam oluru ile değişiklik yapan yönergenin MKE evine müracaat ve kalma başlıklı, 39. madde 1. Fıkrasında geçen “mühendis” ibaresinin ve 4. fıkrasının öncelikle yürürlüğünün durdurulmasına ve iptallerine dair dilekçeye muhtevidir.

AÇIKLAMALAR ve İPTAL NEDENLERİ :

1-Öncelikle 4688 sayılı kanunun Dördüncü Kısım Birinci Bölüm’ünde Sendika ve Konfederasyonların Yetki ve Faaliyetleri başlığı altında düzenlenen 19. maddenin f bendinde belirtildiği üzere; ‘Üyelerin idare ile ilgili doğacak ihtilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve yargı organları önünde temsil etmek veya ettirmek, dava açmak ve bu nedenle açılan davalarda taraf olmak’ yetkisi sendikalara verilmiştir. Dolayısıyla üyelerimizi temsilen Enerji Bir-Sen adına dava açmaktayız.

2-Makine Kimya Endüstrisi Genel Müdürlüğü tarafından, Makamlarının 14.04.2006 tarihli olurları ile “MKE Kurumu MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesisler Yönergesi” yürürlüğe girmek sureti ile uygulanmaktadır. İş bu yönergede 04.07.2008 tarihli yine makam oluru ile değişiklik yapılmıştır. İş bu değişiklikler MKE evinin işleyişine dair yapılmış olan birtakım değişikliklerdir.

3-Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesisler Yönergesinin amacı konulu birinci maddesinde “Bu yönergenin amacı, MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğüne bağlı bulunan lokal, misafirhane, kafeterya, eğitim salonu, havuzlar, piknik alanları, spor tesisleri, oyun salonları ve benzeri sosyal tesislerin işletmesini düzenlemektir” hükmü yer almaktadır.

4- İlgili yönergede, 04.07.2008 tarihli makam oluru ile yapılan değişikliklerden dava konusu olan 39. madde 1. fıkrası “Kurumumuzun Kırıkkale’de mevcut işletme, fabrika ve Kırıkkale Hurda Müdürlüğünde Mühendis olarak fiilen çalışanlar kalabilir” şeklinde düzenleme yer almıştır. İş bu fıkrada yer alan Mühendis ibaresi hukuka aykırı olmakla; iptali gerekmektedir. Bununla birlikte yine aynı madde 4. Fıkra metninin tamamının hukuka aykırı olması nedeni ile iptali talep edilmektedir. 4. fıkrada “MKE evine mühendisler yerleştirildikten sonra boş oda kalır ise bekar tekniker, memur veya eşdeğer unvanlardaki personele şartlı olarak verilir. Dolu iken bekar bir mühendisin talebi halinde; şartlı olarak alınan MKE evinde en çok kalmış personele çıkması bildirilir. 15 gün süre tanınır, bu süre içerisinde çıkmak zorundadır” hükmü düzenleme altına alınmış olmakla; açıkça hukuka aykırı olan ve ayrımcılığa sebebiyet veren bir düzenlemeye yer verilmiştir.

5-Davalı idare tarafından “MKE Kurumu MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesisler Yönergesi” 04.07.2008 tarihli makam oluru ile MKE evinde değişiklikleri içeren yeni düzenlemelerin, iptali talep edilen bölümleri açıkça hukuka aykırı olup, hukuki uyarlılığı bulunmamaktadır. Kamu yararı ve hizmet gereklerine aykırı olarak düzenleme içeren ilgili metinlerin iptali talep edilmektedir. Davalı idarece gerçekleştirilen bu değişiklikler yasalara, Anayasaya ve Uluslararası Sözleşmelere aykırı hükümler içermektedir. Bu nedenle iptallerini talep eme zarureti hasıl olmuştur.

6-MKE evi davalı kuruma bağlı bir sosyal tesis olmakla; ilgili tesisten salt mühendislerin istifade edebilecekleri yada diğer farklı unvan ve kadroda çalışan personele şartlı olarak istifade edebileceklerine dair düzenleme getiren ilgili değişiklik hükümlerinin hakkaniyete uygun olduğunu söylemek yanlış olacaktır. Davalı kurum bünyesinde sözleşmeli personel, genel idare hizmetlerinde çalışanlar, sağlık hizmetleri sınıfında çalışanlar ve mühendisler dışında birçok teknik hizmetler sınıfında çalışan personel bulunmaktadır. Bu kadar çalışan arasında mühendis olarak çalışanları, diğer çalışanlardan ayrı tutmaya yönelik değişiklik getiren düzenlemeler eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi, çalışanlar arasında ayrımcılığa, huzursuzluğa sebebiyet verecek olup; çalışma barışı bozulacaktır. İş bu nedenle ilgili metinlerin iptali halinde, MKE evinden istifade edebileceklerle ilgili sınırlandırma kaldırılmış olacak ve ayrım ve şart koşulmaksızın kurum çalışanlarının istifadesine sunulacaktır.

HUKUKİ SEBEPLER : MKE Kurumu MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesisler Yönergesi, Anayasa, Yasalar, Uluslararası Sözleşmeler ve ilgili tüm yasal mevzuat.

DELİLLER : Resmi kayıt ve belgeler, ikamesi kabil her türlü yasal deliller

SONUÇ VE İSTEK : Yukarıda izah edilen ve resen gözetilecek olan nedenler muvacehesinde ;
1-Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, MKE Destek Tesisleri İşletme Müdürlüğü Sosyal Tesisler Yönergesinde; 04.07.2008 tarihli makam oluru ile değişiklik yapan yönergenin MKE evine müracaat ve kalma başlıklı, 39. madde 1. Fıkrasında geçen “mühendis” ibaresinin ve 4. fıkrasının öncelikle yürürlüklerinin durdurulmasına ve iptallerine,

2-Yargılama masrafı ile avukatlık ücretinin davalı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
Davacı Enerji Bir-Sen
vekili
Av. Süleyman SALLI

Eki: Onaylı vekaletname sureti
İlgili Yönergeler

Hiç yorum yok: