23 Ekim 2011 Pazar

TOPLU SÖZLEŞME HAKKIMIZI BİRLİKTE KULLANALIM.


Gücümüzü üyemizden alıyoruz. Üyelerimizin sorunları çözmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu yıl ilk kez toplu sözleşme hakkımızı kullanacağız. Bu yüzden 515.000 üyesi ile Memur -Sen yetkili konfederasyon ve yetkili olduğu 7 hizmet kolundaki sendikaları ile memur hakları adına TARİH yazacaktır. Sorunların çözüleceği yer TOPLU SÖZLEŞME MASASIDIR. Masada görüşülmesini istediğimiz konuları bize iletin çözüme paydaş olalım. Katılımcı demokrasiyi hayata geçirelim.
İşçiler, toplu iş sözleşmesi sayesinde işçi sendikalarının eli güçlenmekte ve her yıl sözleşmelerde ciddi zam ve ikramiye elde etmektedirler. Hatta bu sebepledir ki ülkemizdeki birçok ilkokul mezunu kamu işçisi Üniversite mezunu memurdan daha fazla maaş almaktadır.
Anayasa değişikliğine kadar memurlar toplu sözleşme hakkından mahrum oldukları için kamu sendikalarının her hangi bir yetkisi ve etkisi bulunmamakta, dolayısıyla da zam konusunda hükümetler ne lütfederse memurlar da ona razı olmak zorunda kalmaktaydı ve bu sebeple de memurların maaşları her geçen gün düşmekte ve nihayet işçi maaşlarının gerisinde kalmaktaydı . Buna karşılık memur sendikaları Anayasanın 53. Madde gereği yalnızca hükümetle “Toplu Görüşme” yapmakta, yapılan toplu sözleşmede uzlaşma olsa da olmasa da Bakanlar Kurulunun insafına sunulmaktaydı. Nihai kararı Bakanlar Kurulu istediği gibi verdiği için de “Toplu Sözleşme” kâğıt üzerinden öteye geçmemekte anlamsız bir formalite olarak her yıl tekrarlanmaktaydı.
Anayasanın 53. maddesinin kenar başlığı “Toplu iş sözleşmesi ve toplu sözleşme hakkı” olarak değişmiştir.
Buna ilaveten en hayati değişikliği yapan aşağıdaki hükümleri yeni Anayasanın 53. maddesine eklemiştir. “Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler. Toplu sözleşme yapılması sırasında uyuşmazlık çıkması halinde taraflar Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurabilir. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararları kesindir ve toplu sözleşme hükmündedir. Toplu sözleşme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözleşmeden yararlanacaklar, toplu sözleşmenin yapılma şekli, usulü ve yürürlüğü, toplu sözleşme hükümlerinin emeklilere yansıtılması, Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun teşkili, çalışma usul ve esasları ile diğer hususlar kanunla düzenlenir.”
Görüldüğü üzere daha önce işçilere tanınmış olan hakların aynısı memurlara da tanınmış durumdadır. Bu durum sendikaların elini güçlendirip toplu görüşmede istediklerini elde etme imkânı sunduğu gibi memur maaşlarının da hızla artmasına vesile olacaktır. Çünkü yukarıda belirtildiği gibi artık hükümetlerin lütfettikleri değil toplu sözleşme geçerlidir. Bir başka ifadeyle toplu sözleşme metni kesin hüküm ifade etmekte olup, hükümetin bu metin üzerinde değişiklik yapma hakkı yoktur. Dolayısıyla yukarıda da bahsettiğim gibi bu değişiklik tüm sendikaların yıllardan beri rüyasını gördükleri ama bir türlü gerçekleştirmeye muvaffak olamadıkları tarihi bir fırsattır.

Hiç yorum yok: